Husordensregler

Vedtatt på generalforsamlingen 11. mars 1964 og med senere vedtatte endringer.

1. Innledning

1.1

Knausen Borettslag er et andelslag hvor andelseierne i fellesskap eier byggene.

Borettslaget består av 335 leiligheter fordelt på 47 oppganger i 15 blokker.

1.2

Andelseierne er i fellesskap ansvarlig for at eiendommen holdes i stand.

Husleieinntektene må dekke alle utgifter som påføres borettslaget.

1.3

Det er andelseierne selv som må skape de forhold som sikrer dem orden, ro og

trygghet i hjemmet. For å oppnå dette og for å skape best mulige forhold

mellom de enkelte andelseiere, har en i denne ”husorden” gitt enkle regler

som er i hver enkelt andelseiers interesse å overholde.

1.4

Meldinger fra styret ved oppslag, rundskriv el. gjelder som tillegg til husorden.

2. Alminnelige ordensregler

2.1

Det skal ikke oppbevares søppel, hvitevarer, møbler og annet innbo i felles-

arealer. Slike gjenstander skal plasseres i egen kjeller- eller loftsbod.

Ved ekstraordinært behov for lagringsplass kan tillatelse gis av styret.

I trapperom eller kjellerganger skal det ikke settes sykler, ski, barnevogner

og andre uvedkommende ting. Disse ting skal plasseres i oppbevarings-

rommene eller i egen kjeller- eller loftsbod.

La ikke mindre barn være alene på loft eller i kjeller.

All lek, løping og bråking i trapperom, kjeller eller loft er forbudt.

2.2

Utgangsdørene skal være låst hele døgnet.

2.3

Kjeller- og loftsdører skal alltid være låst.

2.4

Alt felleslys skal være slukket når det ikke trengs. Bruk av bart lys i kjeller

eller på loft er strengt forbudt.

2.5

Entredøren skal lukkes mest mulig hensynsfullt og må ikke nyttes til lufting.

2.6

Lufting og tørking av tøy i vinduer er ikke tillatt. Balkonger må ikke

nyttes til lufting av tøy eller sengeklær, slik at det virker skjemmende.

Tøy må ikke ristes i trappegangen.

2.7

Det er alle andelseiers rett og plikt å verne om grøntanleggene med beplantninger.

Kast ikke stein, papir og annet skrot på plenene.

Merk at mat ikke må legges ut eller kastes til fuglene, da dette trekker rotter

og mus til eiendommen.

2.8

Sykling på gressplen og annet grøntanlegg er forbudt. Fotballsparking

henvises til området ved idrettsbanen, eller ballplassen i borettslaget.

2.9

All bruk av skytevåpen, herunder sprettert og pil og bue er strengt forbudt

på lagets område.

2.10

Flaggstenger, markiser, utvendige persienner, blomsterkasser, skilter e.l. må

ikke settes opp uten godkjenning av styret eller etter bestemmelser fattet av

generalforsamlingen.

2.11

Bilparkering er forbudt på borettslagets område, unntatt på de dertil

bestemte parkeringsplasser. Opplag av biler på parkeringsplassene er

forbudt. Reparasjoner av biler og motorsykler, når det medfører støy,

oljesøl, eller andre ulemper, er forbudt på lagets område.

Bilparkeringsplassen og garasjen skal ikke brukes til frasetting av

"bilvrak" og annet søppel, ei heller møbler etc., men kun brukes til

en andelseiers bil eller bil som disponeres av en andelseier.

Om leieren ikke oppfyller disse forpliktelser, kan lagets styre etter

§6 leieforholdets varighet i leiekontrakt for garasjer eller etter pkt

3 i leiekontrakt for parkeringsplasser beordre rydding for andelseiers

regning, eller si opp kontrakten på en-måneders varsel fra den

påfølgende måned.

2.12

Det er ikke tillatt å holde hund og utekatt. Dog kan styret gi tillatelse

til at det kan holdes førerhund for blinde, politihund og tjenestehund

som brukes i yrket.

2.13

Det er kun tillatt å grille på terrassen med elektrisk grill og gassgrill.

2.14

Det er ikke tillat å montere antenner/parabol eller annet utvendig utstyr

slik at de synes utenfra eller endrer fasaden, uten styrets samtykke.

2.15

Det kan foretas innglassing av balkongen etter regler fattet på

ekstraordinær generalforsamling 19.06.96. Dersom dette er aktuelt,

kontakt styret.

3. Bestemmelser om ro i leilighetene

3.1

Andelseierne har plikt til å bruke leilighetens tekniske utstyr og apparater

for øvrig på en slik måte at det ikke sjenerer naboene.

3.2

Skriking, roping, løping og smelling med dørene samt spilling av høy musikk

slik at dette er til sjenanse for andre beboere skal ikke forekomme.

Det skal være ro i leilighetene mellom kl. 23.00 og kl. 06.00.

3.3

Sang, høylydt tale eller bruk av musikkinstrumenter er ikke tillatt før

klokken 08.00. Musikkøvelser er ikke tillatt etter klokken 20.00 og

på søn- og helligdager.

3.4

Musikkundervisning tillates bare etter innhentet tillatelse fra styret.

3.5

Det er forbudt å drive verkstedvirksomhet av noe slag i bygningene eller på

lagets område.

3.6

Oppussing av leiligheter som medfører støy, er ikke tillatt mellom

kl.22.00 og kl. 08.00 og på lørdager etter kl. 17.00 samt på søn- og helligdager.

4. Renhold og søppel

4.1

Søppel må pakkes godt inn før det kastes i søppelhusene. Pakkene må ikke

være for store.

Plassering av søppelposer i trappeoppgangen, på balkongen, utenfor

inngangsdøren til oppgangen eller utenfor søppelhusene er ikke tillatt.

4.2

Større søppel må fjernes av den enkelte leieboer, eller ved organisert

fjerning av søppel.

Det er forbudt å plassere kasserte møbler, ødelagt sportsutstyr, emballasje,

bygningsmatriell, malingspann og lignende ved søppelhusene.

4.3

Det er forbudt å kaste juletrær noe sted på lagets område uten anvisning fra

vaktmesteren.

4.4

Tørke- og luftebåsene skal nyttes etter de regler som er oppslått i vaskeriene.

4.5

Tørkeloftene nyttes etter avtale mellom andelseierne i oppgangen.

4.6

Kjellere og loft skal luftes godt når temperaturforholdene tillater det.

Takluker kan brukes til dette. Gangvinduer skal som regel være lukket og

åpnes bare for lufting ved behov.

4.7

Alle innredninger og alt utstyr i leiligheten må behandles forsiktig.

Si fra til vaktmesteren om mangler en ikke selv kan greie.

5. Overlating av bruk

5.1

Overlating av bruk må godkjennes av styret.

5.2

Brukeren må ikke flytte inn før slik godkjenning foreligger.

5.3

Andelseierne plikter å orientere brukeren om borettslagets husordensregler.

Andelseierne har ansvar ovenfor borettslaget for alle skader og ulemper som

brukeren påfører borettslaget eller dets medlemmer.

5.4

Tillatelse til overlating av bruk kan gis for inntil 3 år, men bare for ett

år ad gangen.

5.5

Borettslaget kan avbryte en avtle om overlating av bruk ved mislighold av

vedtekter, husordensregler eller leiekontrakt.

5.6

Utleie av enkeltrom skal meldes styret.

6. Vaktmester

6.1

Vaktmesteren er tilsatt for å sørge for orden og renhold, og for å ha tilsyn

med eiendommen.

6.2

Vaktmesteren skal påse at bygninger og friarealer holdes i god stand.

7. Bruk av fellesvaskeri

7.1

Vaskeriet skal forlates i den stand du selv ønsker å finne det. Enhver

plikter å gjøre rent etter seg. Se for øvrig oppslag i vaskeriet.

7.2

Vaskeriene kan kun brukes i følgende tidsperioder:

0800 - 12.00, 12.00 - 16.00, 16.00 - 20.00

Det gis mulighet til å bruke vaskeriene på lørdager fra:

08.00 - 12.00, 12.00 - 16.00

På søn- og helligdager er det ikke tillatt å bruke vaskeriet.

Tøy må fjernes før neste vaskeperiode.

7.3

Vaskeriet skal brukes etter tur i henhold til valgt tid på tavle.

Vaskerilåsen skal fjernes eller flyttes etter bruken av vaskeriet. Hver

andelseier disponerer kun en lås som må ha leilighetsnummer ført på.

7.4

Lys skal slukkes, vinduer og dører skal lukkes og låses hver gang

vaskeriet forlates.

7.5

Reglement for vaskeriene og informasjon om bruk av maskinene skal være

tilgjengelig i vaskeriene.

7.6

Salg av vasketid (opplading av vaskekort) foregår hver 1. og 3. mandag

i hver måned i styrerommet 18:00 - 18:30.

8. Ansvar

8.1

Andelseier er ansvarlig for at husordensreglene overholdes.

8.2

Andelseier er erstatningspliktig for enhver skade som følge av overtredelse

av husordensreglene, eller mangel på aktsomhet (jfr. Husleielovens § 20).

Når skader på borettslagets eiendom eller eiendeler kan tilbakeføres til en

bestemt person, vil vedkommende bli gjort økonomisk ansvarlig for skaden.

8.3

Andelseier er ansvarlig for vedlikehold av egen leilighet. Andelseier er

også ansvarlig for vedlikehold av brannutstyr.

9. Diverse

9.1

Alle saker som ønskes behandlet av styret skal inngis skriftlig. Styret ser

seg ikke forpliktet til å behandle anonyme henvendelser.

9.2

Borettslaget skal gjennomføre alminnelig dugnad hver vår, dvs. alminnelig

vedlikehold av fellesarealer og lekeplasser.

9.3

Styret kan utover dette innkalle hele eller deler av borettslaget til dugnad

på enkelte prosjekter.

9.4

Anlegging av private beplantninger må forelegges styret til godkjenning.

10. Endringer og tolkninger

10.1

Endringer av husordensreglene kan bare foretas av generalforsamlingen med

flertall. Ved tvister tolkes husordensreglene av borettslagets styre.

Tolkning kan ankes til generalforsamling.

10.2

Husordensreglene trer i kraft straks.